Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazanych przez Państwa są:

„Sklepy Doroty Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ERTOM TRADE sp. k. z siedzibą przy ul. gen. K. S. Rudnickiego 3A/11h w Warszawie,
„Sklepy Doroty Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą przy al. Wyzwolenia 16 w Warszawie,
„Sklepy Doroty Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” PORTI sp. k. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30 w Warszawie,
Delikatesy Stolicy sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rudnickiego 3A/11 H w Warszawie. Z ADO można się kontaktować na adres email: daneosobowe@sklepydoroty.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby ADO.

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: daneosobowe@sklepydoroty.com.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO.

 2. Dane zbierane są:

  1. w celach marketingowych związanych z wysyłką newslettera Sieci handlowej Sklepów Doroty, przez Administratora Danych Osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 4 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  2. do wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. do wypełnienia ewentualnych obowiązków prawnych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych zawartych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia ADO realizacji wysyłki newslettera.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom obsługującym wysyłkę mailingu, firmom świadczącym usługi doradcze i analityczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

  2. podmiotom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem – wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. przez okres realizacji przez ADO wysyłki newslettera Sieci Sklepów Doroty,

  2. nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w ww. zakresie lub złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych,

  3. nie krócej jednak niż przez okres przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  1. prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody.

  3. prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez ADO danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO lub przez stronę trzecią, tj. na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania jakichkolwiek ofert handlowych drogą elektroniczna (marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że ADO zaprzestanie wysyłki ofert handlowych via e-mail.

  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 3. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego.